اعتراض به حفاری برای استخراج نفت در قطب شمال

اعتراض به حفاری برای استخراج نفت در قطب شمال

تعدادی از هنرمندان آرژانتیتی با کشیدن نقاشی بطول سیصد متر ، اعتراض خود را به شرکت شل بخاطر اقدام برای حفاری بمنظور استخراج نفت در قطب شمال، بیان کردند.

تعدادی از هنرمندان آرژانتیتی با کشیدن نقاشی بطول سیصد متر ، اعتراض خود را به شرکت شل بخاطر اقدام برای حفاری بمنظور استخراج نفت در قطب شمال، بیان کردند.

تازه‌ترین ویدیو