مقابله با گرما

مقابله با گرما

آلمانی ها در سراسر این کشور با رفتن به استخرها و دریاچه ها و یا آب پاشیدن به یکدیگر، از گرما فرار می کنند.

آلمانی ها در سراسر این کشور با رفتن به استخرها و دریاچه ها و یا آب پاشیدن به یکدیگر، از گرما فرار می کنند.

تازه‌ترین ویدیو