ماجراجویی در ژاپن؛ مدرسه آموزش جاسوسی مخفی ژاپن فئودالی

ماجراجویی در ژاپن؛ مدرسه آموزش جاسوسی مخفی ژاپن فئودالی
نگارش از Euronews

جنگل بکر جزیره هونشو در استان ایگا در ژاپن را زادگاه «نینجا» می شناسند. درهای مدرسه هایی که در آن میراث نینجاها آموزش داده می شود به روی همه باز است.

نینجاها متعلق به افسانه های ژاپن هستند. امروز هر کس پا در آکامه سرزمین آبشارها بگذارد می تواند نینجای درونش را رها کند. نینجا به هنرهای رزمی بویژه نونجوتسو آشنا بودند.

ورود پنهان به خانه و قصر و گریز سریع، بخشی از دانشی مخفی بود. امروز فنونی مثل بالا رفتن از دیوار و بی صدا راه رفتن را می توان با مربی تمرین کرد. این تمرین ها صرفاً ورزش نیست بلکه فرصتی است برای یادگیری تاریخ واقعی نینجاها.

در قرن های چهاردهم و پانزدهم میلادی راهبان آیین شوگندو در آکامه آموزش معنوی می دیدند.

مهارت هایی که راهبان شوگندو به حد کمال می رساندند برای مأموران مخفی در ژاپن فئودالی (در دوران فئودال ژاپن) به مهارت هایی حیاتی تبدیل شد و امروز طرفداران نینجاها در سراسر دنیا مشتاقانه این مهارت ها را می آموزند.