بدون برنامه قبلی، بدون استدلال، بدون جانبداری، بدون شرح. بدون هیچگونه توضیح اضافی فقط در جریان ماجرا قرار بگیرید.

تظاهرات در نیویورک علیه نتانیاهو

صدها اسرائیلی در میدان تایمز نیویورک علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل شعار دادند.

نتانیاهو برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا سفر کرده است. تظاهرکنندگان از این فرصت استفاده کردند تا نسبت به قانون معروف به اصلاحات قضایی در اسرائیل اعتراض کنند.

این گروه‌ها قصد دارند تا شب شنبه یعنی زمان بازگشت نتانیاهو به اسرائیل به اعتراضات خود ادامه دهند.

گروهی از معترضان تابلوهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: «اسرائیل را از دست نتانیاهو نجات دهید.»

روی تابلوی دیگری نوشته شده بود: «بی‌بی! تاریخ درباره تو قضاوت می‌کند.»

مطالب بیشتر از بدون شرح