بحران پناهجویان، موضوع اصلی انتخابات در اروپا

بحران پناهجویان، موضوع اصلی انتخابات در اروپا
نگارش از Euronews

النا کاولون، خبرنگار یورونیوز دیدگاه ماریو تیلو، استاد دانشگاه آزاد بروکسل را درباره انتخابات در اتریش و همه پرسی در ایتالیا جویا شده است.

النا کاولون، خبرنگار یورونیوز دیدگاه ماریو تیلو، استاد دانشگاه آزاد بروکسل را درباره انتخابات در اتریش و همه پرسی در ایتالیا جویا شده است.

یورونیوز: نکات مشترک انتخابات در اتریش و همه پرسی در ایتالیا چیست؟

ماریو تیلو: یکی از نکات مشترک موضوع پناهجویان و مهاجران است. تعداد زیاد این افراد و همچنین گذشته متفاوت آنها موجب ایجاد تغییرات در عملکرد جامعه و دمکراسی ما شده است. این موضوع در سطح اروپا به شکل عاقلانه حل نشده است. اما تفاوت این است که اتریش مانند، آلمان و هلند شرایط اقتصادی و بازار کار خوبی دارد. این کشور شرایطش از سطح میانگین اروپا بهتر است. مسئله بیکاری تنها عامل رای چهل و شش درصدی مخالفان اروپای واحد در اتریش نیست. موضوع پناهجویان هم عامل دیگری است، موضوعی که برخی زمانها واقعی و برخی زمانها تنها یک برداشت شخصی است.

یورونیوز: خطر پوپولیستها همیشه در اروپا احساس می شود، آیا با یک تغییر در این زمینه روبرو هستیم؟

ماریو تیلو: می شود جلوی رشد احزاب راست افراطی را گرفت. این گروه ها شوربختانه در چند انتخابات گذشته موفق بودند. می توان انتظار داشت در انتخابات سال آینده در آلمان، هلند و فرانسه هم عملکرد متفاوتی داشته باشند. فقط با حل موضوع پناهجویان در سطح اروپا می توان گروه های افراطی را متوقف کرد. این موضوع باید عاقلانه و با همکاری مشترک حل شود. پذیرش پناهجویان باید بر اساس نیاز اقتصادی و جمعیتی ما باشد و همچنین موجب تقویت بازار کار و جامعه چند فرهنگی ما شود.

مطالب مرتبط