پارلمان اروپا شور در مورد لغو مقررات ویزا برای ترکیه را متوقف کرده است

پارلمان اروپا شور در مورد لغو مقررات ویزا برای ترکیه را متوقف کرده است
نگارش از Euronews

بن بست میان ترکیه و اتحادیه اروپا باعث شده که پارلمان اروپا شور در مورد آزادسازی روادید برای شهروندان ترکیه را متوقف کند؛ دهها هزار پناهجو در یونان

بن بست میان ترکیه و اتحادیه اروپا باعث شده که پارلمان اروپا شور در مورد آزادسازی روادید برای شهروندان ترکیه را متوقف کند؛ دهها هزار پناهجو در یونان سرگردانند و یک نظرخواهی حاکی از آنست که مردم آلمان نمی خواهند خانم مرکل در انتخابات سال آینده پیروز شود. اینها همه در اخبار از بروکسل.

مطالب مرتبط