مجله هفتگی اروپا؛ تنش میان کمیسیون اروپا و لهستان

مجله هفتگی اروپا؛ تنش میان کمیسیون اروپا و لهستان
نگارش از Euronews

در ابتدا این مجله هفتگی دو گزارش درباره اختلاف کمیسیون اروپا و لهستان درباره حق حاکمیت قانون و نخستین سخنرانی ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا

در ابتدا این مجله هفتگی دو گزارش درباره اختلاف کمیسیون اروپا و لهستان درباره حق حاکمیت قانون و نخستین سخنرانی ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا ارائه خواهد شد.

جریمه بلژیک توسط کمیسیون اروپا، گفتگو با کارل دولان از سازمان شفافیت بین الملل درباره فرار مالیاتی شرکت های چند ملیتی و مرگ دیوید بوئی موضوعات دیگر این برنامه هستند.

مطالب مرتبط