مجله هفتگی اروپا، بانکهای یونان کارخود را آغاز کردند

مجله هفتگی اروپا، بانکهای یونان کارخود را آغاز کردند
نگارش از Euronews

بانکهای یونان لای درهای خود را باز کردند، یونانیها تحت ریاضت بیشتری قرار گرفتند و اتحادیه اروپا حدود سی و دو هزار آواره در یونان و ایتالیا را اسکان

بانکهای یونان لای درهای خود را باز کردند، یونانیها تحت ریاضت بیشتری قرار گرفتند و اتحادیه اروپا حدود سی و دو هزار آواره در یونان و ایتالیا را اسکان داد.

…در مجله هفتگی اروپا

مطالب مرتبط