لغو اضافه هزینه استفاده از تلفنهای همراه در اروپا

لغو اضافه هزینه استفاده از تلفنهای همراه در اروپا
نگارش از Euronews

اتحادیه اروپا بر سر لغو هزینه استفاده از تلفنهای همراه هنگام سفر به دیگر کشورهای اروپایی توافق کرده است.

اتحادیه اروپا بر سرلغو هزینه استفاده از تلفنهای همراه هنگام سفر به دیگر کشورهای اروپایی توافق کرده است. این به معنی آن است که از دوازدهم ماه ژوئن سال دو هزار و هفده، اضافه مبلغی که شرکتهای تلفن بروی مکالمات تلفنی همراه یا ارسال تکست در هنگام مسافرت مشتری به دیگر نقاط اروپا تحمیل می کردند، ملغی خواهد شد.

منتقدین از این قانون می گویند آنچه پارلمان اروپا در ابتداء درنظر داشت بمراتب گسترده تر از آن است که بروی آن توافق شده است و این قانون باید سایر ارتباطات دیجیتالی را هم در بر می گرفت.

مطالب مرتبط