حفاظت از اطلاعات فردی شهروندان اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حفاظت از اطلاعات فردی شهروندان اروپا

از روز دوشنبه، اتحادیه اروپا به قوانین مجزای خاص هر کشور در ارتباط با حفاظت از اطلاعات شخصی شهروند پایان می دهد و مقررات فراگیر اتحادیه اروپا را برای تمام اعضا جایگزین آن می کند.

بر اساس مقررات جدید، که پیش از اجرا باید به تصویب پارلمان اروپا هم برسد، از اطلاعات خصوصی شهروندان اروپا در مقابل غولهای اینترنتی مثل “گوگل” و “فیسبوک” حفاظت خواهد کرد.

ورا یورووا، کمیسر اتحادیه در امور مربوط به مصرف کننده گفت: “مقررات مربوط به حفاظت از اطلاعات فردی، برای همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا یکسان عمل می کند. بنابراین دیگر اینگونه قوانین از کشور به کشور فرق نخواهد کرد.”

در متمم این طرح به مقامات و کشورها اجازه داده شده است تا مراتب مخالفت و اعتراض خود را به هر یک از موارد قانون، به یک شورای ویژه ارجاع کنند تا تصمیم مقتضی در مورد آن اتخاذ شود.