کاشت و برداشت بر ویرانه های جنگ

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کاشت و برداشت بر ویرانه های جنگ

بیش از ده سال پیش یعنی در سال های 1998 تا 2002، جمهوری دمکراتیک کنگو در جریان جنگ داخلی و خشونت عظیمی که اولین جنگ جهانی در آفریقا نام گرفت، به ویرانی کشیده شد. این جنگ در مناطق شرقی این کشور متمرکز بود، یعنی جایی که تمام جمعیت روستایی آن یا قتل عام شدند و یا فرار کردند. این فراریان که توانستند خود را زیر چتر کمک های بین المللی زنده نگاه دارند، اکنون به تدریج به خانه ها و مزارع ویران شده خود بازگشته اند.

جمهوری دمکراتیک کنگو همچنین در انتظار برگزاری انتخابات در نوامبر امسال است. آینده کشاورزان و دامپرورانی که با پای پیاده به وطنشان بازگشته اند و آینده آنهایی نیز که امید به بازگشت دارند، در گروی موفقیت برگزاری این انتخابات است.

کاشت و برداشت بر ویرانه های جنگ، موضوع برنامه این هفته گزارشگر