نمایشگاه «زخمهای روح» در لندن

نمایشگاه «زخمهای روح» در لندن
نگارش از Euronews

بتازگی آثاری از لوییز بورژوآ و یایویی کوساما در نمایشگاهی با نام «زخمهای روح» در لندن به نمایش در آمدند.

یکی از ویژگیهای مشترک این دو هنرمند فرانسوی و ژاپنی تبار این است که هر دو به ترتیب در سالهای ۱۹۳۸ و ۱۹۵۸ به نیویورک مهاجرت کردند. ژوزفین لوییز بورژوا بویژه بخاطر مجسمه عنکبوتش با نام مامان مشهور است.

اما بیکر، یکی از گردانندگان این نمایشگاه می گوید: «بورژوا برای ۳۰ سال به روانکاو مراجعه می کرد. کوساما نیز دچار وهم بود و احتمالا او این لکه هایی را که در آثارش می بینیم مشاهده می کرده است و آنها ذهنش را می انباشتند. برای هر دو هنرمند، آفرینش هنری ابزاری بوده تا بتوانند بر ترسها و زخمهای روحیشان پیروز شوند و از آنها گذر کنند.»

هر دو هنرمند با جنگ آشنا بودند. بورژوا کودکی خود را در زمان جنگ جهانی اول گذراند و کوساما در زمان جنگ جهانی دوم نوجوان بود. آنها در آثارشان به پرسشهای یکسانی مانند خشونت، سکس و جنسیت پرداختند. از این جهت، علی رغم تفاوت سنی این دو هنرمند، نقاط تشابه زیادی بینشان وجود دارد.

مارینا رویز، یکی دیگر از گردانندگان نمایشگاه می گوید: «شاهد درونمایه های جنسیتی تکرار شونده ای نزد هر دو هستیم. آنها مدام خود را از اثری به اثر دیگر تکرار می کنند. درونمایه ها یکسان نیستند بلکه در نزد هر دو هنرمند نو به نو می شوند. هر دو به مسائلی مانند بدن و شکلهای ارگانیک می پردازند.»

بورژوا در سن ۹۸ سالگی در سال ۲۰۱۰ در گذشت. کوسامای ۸۷ ساله هنوز به فعالیت هنری می پردازد