زندگی دو کودک کولی در قالب فیلمی مستند

زندگی دو کودک کولی در قالب فیلمی مستند
نگارش از Euronews

فیلم این هفته «اسپارتاکوس و کساندرا» نام دارد. فیلمی مستند که درباره زندگی دو کودک رومانیایی در فرانسه است.

دو کودک به نامهای واقعی «اسپارتاکوس» و «کساندرا» بطور غیرقانونی در یک سیرک زندگی می کنند؛ همراه با زن بند باز جوانی که سعی می کند به آنها کمک کند. پس از مدتی مقام های دولتی به وجود آنها پی می برند و این دو کودک در مقابل انتخابی غیرممکن قرار می گیرند: اینکه یا به پدر و مادرشان که در خیابانها زندگی می کنند، بپیوندند و یا بپذیرند که به عنوان فرزند خوانده در خانواده ای دیگر بزرگ شده و به مدرسه بروند.

لوانیس نوگت، کارگردان فرانسوی در این لحظات حساس در کنار کودکان است. در لحظاتی که آنها در تصمیم گیری تردید دارند، اشک می ریزند و غمگینند و همچنین در لحظاتی که امید و شادی در وجودشان موج می زند. انتخاب نهایی شان چیست؟

این فیلم چیزی بیش از مستندی درباره زندگی کولی هاست و یک حماسه واقعی جهانی را به تصویر می کشد. جایی که قهرمانان کوچک و آسیب پذیر آن با مجموعه ای از مصیبتها روبرو می شوند.

دو شخصیت «اسپارتاکوس» و «کساندرا» آگاهانه در این فیلم شرکت کرده اند و در انتخاب تصاویر نهایی مورد مشورت قرار گرفته اند.