برنامه اتحادیه اروپا برای افراد معلول

برنامه اتحادیه اروپا برای افراد معلول
نگارش از Euronews

اتحادیه اروپا تامین مالی طرح هایی برای معلولان را برعهده گرفته است. تعدادی از این طرح ها در پی می آید:

طرح کچ
CATCH

هدف اصلی این طرح، ایجاد فضا برای همکاری داوطلبانه و فعال بین افراد خلاق، هنرمندان، کارکنان فرهنگی، همچنین دانشمندان در سراسر اروپا است. هدف این برنامه، ایجاد طرح های مشترک تجربی برای وارد کردن بیان هنری در دنیای معلولین است.

طرح فرجایل

FRAGILE

این طرح براساس تجربه یک طراح رقص نروژی در زمینه رقص با نابینایان ایجاد شده است. هدف آن تبادل دانسته ها در مورد رقص با نابینایان و افزودن امکان شرکت آنها در برنامه های هنری است.

اجراهای هنری در بیمارستان ها

THECLOWNDOCTORS

گروه دو نفره بازیگران، به مدت سه تا پنج ساعت برای بچه هایی که به شدت بیمارند، برنامه اجرا می کنند.

برنامه جوانان فعال

YOUTH IN ACTIONPROGRAMME

هدف این برنامه نیز حمایت از معلولین و افراد محروم از طریق خدمات داوطلبانه اروپایی است.
European Voluntary Service

کودکان ناتوان

Rehabilitation Centre for Disabled Children
این طرح در بیمارستانی در حومه آتن، پایتخت یونان اجرا می شود، جایی که خانه هشتاد و هشت کودک ناتوان است که توسط خانواده های خود رها شده اند.