ویدئوی بیشتر

ویدئوی بیشتر
نگارش از Euronews

آنچه می بینید، بخش های بیشتری از ویدئوی مصاحبه با رونالدو ویازون، خواننده

اپراست. او در این گفتگو از هویت مکزیکی خود می گوید و از اینکه خواندن برای او چه معنایی دارد.