گلریز قهرمان به پارلمان نیوزیلند راه یافت

گلریز قهرمان به پارلمان نیوزیلند راه یافت
نگارش از Euronews