چرا عامل حمله مارسی یک روز قبل آزاد شده بود؟

چرا عامل حمله مارسی یک روز قبل آزاد شده بود؟
نگارش از Euronews

مطالب مرتبط