کشف اجساد مومیایی در مصر

کشف اجساد مومیایی در مصر
نگارش از Euronews

باستانشناسان در روستای «تونه الجبل» در استان المنیا واقع در مصر علیا بیش از ۱۸ جسد مومیایی را کشف کردند در دخمه ای که در آن چندین شیء، دو تابوت سفالی، دو پاپیروس و باقیماندۀ استخوان های حیوانات و پرندگان نیز بود.

باستانشانسان می گویند هنوز جزییات بیشتر را نمی دانند و تحقیقات بیشتر ضروری است، اما این اول ماجرا و ابتدای کشفی بزرگ است.

آنان تعیین دقیق قدمت این دخمه و مومیایی‌های آن را هنوز زود می دانند اما احتمال می دهند که این دخمه و مومیایی‌های آن به دورۀ ۶۰۰ سالۀ پس از فتح مصر توسط اسکندر کبیر تعلق دارند. اسکندر مقدونی دروازه های مصر را ۳۳۲ سال قبل از میلات مسیح گشود.

مطالب مرتبط