رئیس پیشین دولت محلی کاتالونیا به انفصال از مشاغل دولتی محکوم شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رئیس پیشین دولت محلی کاتالونیا به انفصال از مشاغل دولتی محکوم شد

آرتور مس، رئیس پیشین دولت محلی کاتالونیا در اسپانیا بمدت دو سال از تصدی هرگونه پست رسمی و دولتی محروم شد.

دادگاه عالی کاتالونیا این حکم را روز دوشنبه بخاطر تصمیم سه سال پیش وی به برگزاری رفرندام نمادین جدایی کاتولونیا از اسپانیا، صادر کرد.

این دادگاه با مغایر تشخیص دادن تصمیم آرتور مس با قانون اساسی اسپانیا، وی را همچنین به پرداخت ۳۶ هزار و ۵۰۰ یورو جریمه محکوم کرد.

آرتور مس اما با پافشاری بر موضع خود گفت که «دوباره رفراندوم برگزار می کنیم، دقیقا همان کاری را که کردیم. از هیچ کرده خود پشیمان نیستیم. ما دموکرات هستیم. دموکرات ها به مردم گوش می سپارند و از وظیفه ای که مردم به آنها محول کرده اند اطاعت می کنند.»

آقای مس اگرچه می تواند تقاضای استیناف کند اما نمی تواند در انتخابات بعدی منطقۀ خودمختار کاتالونیا شرکت کند.

جوانا اورتگا، معاون آقای مس و ایرنه ریگائو، مسئول امور آموزش در دوره ریاست آقای مس نیز هر کدام به ترتیب به ۲۱ و ۱۸ ماه انفصال از مشاغل دولتی محکوم شدند.