دروازه ربوده شده اردوگاه داخائو بازگردانده شد

دروازه ربوده شده اردوگاه داخائو بازگردانده شد
نگارش از Euronews

دروازه آهنی اصلی اردوگاه کار اجباری داخائو که در سال ۲۰۱۴ میلادی ربوده شده بود، به این اردوگاه بازگردانده شد.

دروازه آهنی اصلی اردوگاه کار اجباری داخائو که در سال ۲۰۱۴ میلادی ربوده شده بود، به این اردوگاه بازگردانده شد.

این دروازه آهنی که سال گذشته جایگزینی برای آن ساخته شده بود، به محل قبلی خود بازگردانده نمی شود اما داخل موزه ای که در این کمپ سابق ساخته شده، قرار می گیرد.

این اردوگاه، بزرگترین اردوگاه کار اجباری نازی ها بود که در سال ۱۹۳۳ میلادی در نزدیکی شهر داخائو در ایالت بایرن آلمان ساخته شد.

بیش از ۲۰۰ هزار نفر از سراسر اروپا در این اردوگاه کار اجباری زندانی بودند و بیش از ۴۰ هزار تن از زندانیان کشته شدند.

مطالب مرتبط