همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی ترکیه روز ۱۶ آوریل، ۲۷ فروردین آینده برگزار خواهد شد.

همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی ترکیه روز ۱۶ آوریل، ۲۷ فروردین آینده برگزار خواهد شد.
نگارش از Euronews

این خبر در حال تکمیل است و بزودی روزآمد خواهد شد