راگبی شش ملت: ولز ایتالیا را تحقیر کرد

راگبی شش ملت: ولز ایتالیا را تحقیر کرد
نگارش از Euronews

در ادامه رقابتهای راگبی شش ملت، ایتالیا شکست سختی را در خانه متحمل شد.

مطالب مرتبط