موافقت دولت ایتالیا با طرح نجات بانک های در معرض خطر

موافقت دولت ایتالیا با طرح نجات بانک های در معرض خطر
نگارش از Euronews

دولت ایتالیا طرح نجات مالی بانک های در معرض خطر این کشور را تصویب کرد.

دولت ایتالیا طرح نجات مالی بانک های در معرض خطر این کشور را تصویب کرد.

به موجب این طرح ۲۰ میلیارد یورو برای نجات این بانک ها و در راس آن بانک مونته دی پاسکی دی سیه نا، قدیمی ترین بانک در جهان و سومین بانک بزرگ در این کشور تخصیص داده می شود.

پائولو جنتلونی، نخست وزیر جدید ایتالیا با بیان اینکه هماهنگی های مربوطه با اتحادیه اروپا صورت گرفته است، هدف از تصمیم مذکور را چنین خواند: «دو هدف اساسی داشتیم: نخست تا حد امکان حفاظت از ذخیره موجود و دوم تقویت نظام بانکی کشور و با ثبات کردن آن.»

بر اساس این طرح نجات مالی، خزانه داری ایتالیا تعهدات تازه بانک های در معرض خطر را تضمین می کند، با این هدف که بانک های مذکور بتوانند به بازار دسترسی داشته باشند و همینطور قادر باشند از سامانه اضطراری وام بانک مرکزی اروپا استفاده کنند.

مطالب مرتبط