مجارستان بازهم در مرزها حصار می سازد

مجارستان بازهم در مرزها حصار می سازد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه مجارستان روز سه شنبه احداث حصارهای جدیدی را در مرزهای جنوبی این کشور آغاز کرد.

خبر کوتاه

مجارستان روز سه شنبه احداث حصارهای جدیدی را در مرزهای جنوبی این کشور آغاز کرد. این حصارها برای جلوگیری از ورود مهاجران در مرزهای مشترک این کشور با صربستان ساخته می شوند.

این کشور همچنین از پذیرش سهمیۀ تعیین شده مهاجران از سوی اتحادیۀ اروپا برای پذیرش آنها بعنوان پناهنده امتناع می کند. ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان از مخالفان سرسخت ورود مهاجران به این کشور است.

دولت مجارستان به همین منظور در اوایل ماه اکتبر این تصمیم اتحادیۀ اروپا را به همه پرسی گذاشت. این همه پرسی اگر چه با موافقت بیش از ۸۰ درصد از شرکت کنندگان همراه بود اما از آنجاییکه تعداد شرکت کنندگان کمتر از ۵۰ درصد رای دهندگان واجد شرایط بود، این همه پرسی باطل اعلام شد.

مطالب مرتبط