بازداشت گروهی کولی به اتهام بهره کشی در رومانی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازداشت گروهی کولی به اتهام بهره کشی در رومانی

خبر کوتاه
در رومانی ۳۸ کولی به اتهام برده داری و بهره کشی از ده ها پسر و مرد آسیب پذیری که یا فقیر بوده اند و یا نارسایی های فیزیکی یا ذهنی داشته اند، بازداشت شدند.

متهمان در روستای «گاماسِشتی» قربانیان خود را به کار اجباری وادار کرده یا آنها را برای تفریح و سرگرمی خود به جان یکدیگر می انداخته اند. کارهایی همچون دامداری، چوب بری و یا گدایی از جمله بهره کشی هایی است که پسران و مردان مجبور به انجامشان بوده اند.