سرمایه گذاری در گریزگاههای مالیاتی افزایش یافته است

سرمایه گذاری در گریزگاههای مالیاتی افزایش یافته است
نگارش از Soroush Alavi

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد «UNCTAD» رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرده میزان سرمایه گذاریها در گریزگاههای مالیاتی و در شرکتهای صوری

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد «UNCTAD» رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرده میزان سرمایه گذاریها در گریزگاههای مالیاتی و در شرکتهای صوری افزایش یافته است.

در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۵ حدود ۲۲۱ میلیارد دلار به شرکتهای صوری پول وارد شده که نسبت به زمان مشابه در سال ۲۰۱۴ روندی صعودی دارد. سرمایه گذاری در کشورهای دارای قوانین مالیاتی نچندان سختگیرانه موسوم به «گریزگاههای مالیاتی» نیز به رقم ۷۰ میلیارد دلار رسیده است. این میزان از سرمایه گذاری در سال ۲۰۱۳ حدود ۱۳۲ میلیارد دلار بوده است.

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در گزارش خود کشورها را به همکاری بیشتر در زمینه تدوین سیاستهای مالیاتی دعوت کرده است.

مطالب مرتبط