رئیس جمهوری پیشین شیلی درگذشت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رئیس جمهوری پیشین شیلی درگذشت

خبر کوتاه

پاتریسیو الوین، رئیس جمهوری پیشین شیلی درگذشت. آقای الوین نخستین رئیس جمهوری منتخب شیلی بعد از هفده سال دیکتاتوری نظامیان به رهبری پینوشه بود و نقش مؤثری در گذار این کشور به دموکراسی ایفا کرد.