توافق کمیسیون اروپا و ایتالیا برای حمایت از بخش بانکی این کشور

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
توافق کمیسیون اروپا و ایتالیا برای حمایت از بخش بانکی این کشور

کمیسیون اروپا و ایتالیا برای مقابله با مشکل وامهای دارای ریسک بانکهای ایتالیایی با یکدیگر به توافق رسیده اند.

براساس این توافق هر بانک می تواند با ایجاد یک نهاد یا «بانک تسویه کننده» وامهای دارای ریسک خود را به آن منتقل کند. این بانکهای تسویه کننده از ضمانت دولتی بهره مند خواهند شد. براساس گزارشها کمیسیون اروپا بر روند این عملیات نظارت خواهد داشت.

این تدابیر برای تقویت و رشد بانکهای ایتالیایی که مجموع وامهای دارای ریسک آنها به رقم ۲۰۰ میلیارد یورو می رسد، به مرحله اجرا درمی آید.