کسانی که دیگر با ما نیستند

کسانی که دیگر با ما نیستند
نگارش از Euronews

در پایان سال ۲۰۱۵میلادی، نگاهی داریم به شخصیت های برجسته ای که در این سال درگذشتند ودیگر در میان ما نیستند.

در پایان سال ۲۰۱۵میلادی، نگاهی داریم به شخصیت های برجسته ای که در این سال درگذشتند ودیگر در میان ما نیستند.

مطالب مرتبط