شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه حمایت بین المللی برای صلح سوریه را تصویب کرد.

شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه حمایت بین المللی برای صلح سوریه را تصویب کرد.
نگارش از Euronews

این خبر در حال تکمیل است و بزودی روزآمد خواهد شد