تظاهرات ضد ناتو در مونته نگرو

تظاهرات ضد ناتو در مونته نگرو
نگارش از Euronews

خبر کوتاه حدود دو هزار نفر در اعتراض به دعوت از مونته نگرو برای عضویت در ناتو تظاهرات کردند. این تظاهرات به دعوت احزاب طرفدار روسیه در پودگوریتسا،

خبر کوتاه

حدود دو هزار نفر در اعتراض به دعوت از مونته نگرو برای عضویت در ناتو تظاهرات کردند.

این تظاهرات به دعوت احزاب طرفدار روسیه در پودگوریتسا، پایتخت این کشور برگزار شد.

مطالب مرتبط