جنگ سوریه و سرنوشت تلخ بیش از هشت میلیون کودک این کشور

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جنگ سوریه و سرنوشت تلخ بیش از هشت میلیون کودک این کشور

نزدیک به هشت میلیون کودک سوری به دلیل جنگ در این کشور نیاز به کمکهای بشردوستانه دارند. یونیسف، باردیگر تاکید کرده است که در سوریه دیگر هیچ مکانی برای حمایت و محافظت از کودکان آواره و بی خانمان و بی سرپرست وجود ندارد. بی دلیل نیست که کودکان همراه و یا بدون همراه خطر خروج از سوریه و عبور از دریا را به جان می خرند.

به گفته سازمان های حمایت از پناهندگان در اروپا تنها بین ماه ژانویه و سپتامبر سال ۲۰۱۵ بیش از ۲۱۴ هزار کودک سوری در فهرست درخواست کنندگان پناهندگی در اروپا قرار گرفته اند. یونیسف هم اعلام کرده است که در ماه ژوئن گذشته ده درصد پناهجویان و در ماه اکتبر تعداد کودکان تا ۳۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

مسئول یکی از بنیادهای خیریه کمک به کودکان در بریتانیا می گوید: “شما در میان پناهجویان کودکان زیادی می بینید که کمتر از ده سال دارند و بدلیل خستگی مفرط، گرسنگی و سرما به حال نزار افتاده اند. تصاویر بوضوح گویای این فاجعه هستند.”

روزانه نزدیک به ۷۰۰ کودک سوری درخواست پناهندگی در اروپا می کنند. به گفته یونیسف در میان آنها نوزادان، کودکان معلول، کودکان و نوجوانان یتیم و بی سرپرست دیده می شوند.

در این میان نگرانیها بیشتر معطوف به بیش از دو میلیون کودکی است که همچنان در مناطق جنگی سوریه هستند و از هیچ کمک بهره مند نشده اند.

در اردوگاه پناهندگان سوری در لبنان بسیاری از کودکان در شرایط غیرانسانی بزرگ می شوند. بسیاری به مدرسه نمی روند و اکثرا کار می کنند تا بتوانند در خرج هزینه ها به والدینشان کمک کنند. در حالیکه آنها تنها امید بازسازی سوریه بعد از جنگ خواهند بود.

مانند احمد نه ساله که اهل حلب است و می گوید نزدیک به دوسال شده که به مدرسه نمی رود اما آرزو دارد تا در آینده پزشک شود.