آرژانتین آماده برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در روز یکشنبه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آرژانتین آماده برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در روز یکشنبه

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین روز یکشنبه برگزار می شود.

در رقابتی تنگاتنگ میان موریسیو ماکری، نامزد محافظه کار و دنیل شیولی نامزد چپ های میانه رو پیروز میدان سکان هدایت دولت آینده آرژانتین دراختیار می گیرد.

دنیل شیولی نامزد چپ های میانه روی آرژانتین و فرماندار بوئنوس آیرس که از حمایت کریستنیا کریشنر، رئیس جمهوری کنونی برخوردار است ادامه برنامه های رفاه اجتماعی را وعده داده است.

در مقابل موریسیو ماکری، نامزد لیبرال وعده داده که پس از سالها حاکمیت سیاست های حمایت گرایانه٬ سیاست تجارت آزاد را در پیش خواهد گرفت.

آخرین نظرسنجی ها از پیشی گرفتن موریسیو ماکری از رقیبش حکایت دارد.