بخت بالای جرمی کوربین برای کسب ریاست حزب کارگر بریتانیا

بخت بالای جرمی کوربین برای کسب ریاست حزب کارگر بریتانیا
نگارش از Euronews

آخرین نظرسنجیها نشان می دهد که جرمی کوربین، یکی از چپگراترین چهار نامزد ریاست حزب کارگر بریتانیا، با بدست آوردن پنجاه و سه درصد آراء، بیشترین بخت را

آخرین نظرسنجیها نشان می دهد که جرمی کوربین، یکی از چپگراترین چهار نامزد ریاست حزب کارگر بریتانیا، با بدست آوردن پنجاه و سه درصد آراء، بیشترین بخت را برای کسب ریاست این حزب دارد.

جدی ترین رقیب جرمی کوربین، اندی برنهام است که بیست و یک درصد آراء را در نظر سنجیها به خود اختصاص داده است.

نتیجه این انتخابات درون حزبی که یک ماه دیگر مشخص خواهد شد، جانشین اد میلیبند را تعیین خواهد کرد.

بالا آمدن محبوبیت جرمی کوربین ۶۶ ساله که گفته می شود خود را از دوستداران جنبش فلسطینی حماس معرفی کرده، مخالفت شدید تونی بلر، نخست وزیر سابق چپگرای بریتانیا، را برانگیخته و گفته قلب کسانی که به این شخص اعتقاد دارند، قلب پیوندی است.

یکی از نزدیکان آقای بلر هم انتخاب او را پایان حزب کارگر دانسته است.

نظرسنجیها نشان می دهد که جرمی کوربین بخصوص در میان کسانی که پس از شکست اخیر حزب کارگر در مقابل حزب محافظه کار به این حزب پیوسته اند، محبوبیت زیادی دارد.

مطالب مرتبط