پناهجویان دوچرخه سوار

پناهجویان دوچرخه سوار

مهاجران و پناهجویان با دوچرخه مقدونیه را به سمت کشورهای اتحادیه اروپا پشت سر می گذارند

مهاجران و پناهجویان با دوچرخه مقدونیه را به سمت کشورهای اتحادیه اروپا پشت سر می گذارند

تازه‌ترین ویدیو