معلم های معترض مکزیکی وسایل حوزه های رای گیری را تخریب کردند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
معلم های معترض مکزیکی وسایل حوزه های رای گیری را تخریب کردند

اعتراض معلم های مکزیک به اصلاحات انجام شده در سیستم آموزشی این کشور ادامه دارد. معلمان معترض، در جریان این اعتراض ها، هزاران برگۀ رای را در حوزه های رای گیری این کشور به آتش کشیدند.

این اعتراضات در آستانۀ انتخابات میاندوره ای پارلمان مکزیک، دولت را در برابر یک معضل جدی قرار داده است. معلمان معترض مردم را به تحریم این انتخابات دعوت کرده اند.

در نتیجۀ این اعتراض ها که توسط سندیکای کارکنان آموزش مکزیک رهبری می شود، چندین مدرسه تعطیل شده اند.

این اعتراض ها در پی لغو آزمون ورودی و ارزیابی معلمان توسط وزارت آموزش مکزیک آغاز شده است.