تظاهرات خشونت بار علیه حزب راستگرای افراطی ایتالیا

تظاهرات خشونت بار علیه حزب راستگرای افراطی ایتالیا
نگارش از Euronews

تظاهرات اعتراضی روز یکشنبۀ گروههای چپ افراطی علیه تجمع راستگرایان افراطی در ایتالیا به خشونت کشیده شد ولی در این درگیری ها کسی زخمی نشد. ماتئو

تظاهرات اعتراضی روز یکشنبۀ گروههای چپ افراطی علیه تجمع راستگرایان افراطی در ایتالیا به خشونت کشیده شد ولی در این درگیری ها کسی زخمی نشد.

ماتئو سالوینی رهبر حزب راستگرای افراطی لیگ شمال در ایتالیا، دیروز برای حمایت از یکی از کاندیداهای این حزب برای پست شهرداری، در تجمعی در میدان پیازا فرتو در شهری نزدیک ونیز حضور یافته بود.

انتخابات محلی و منطقه ای ایتالیا یکشنبه سی و یکم ماه مه برگزار می شود.

حزب لیگ شمال در غیبت سیلویو برلوسکونی از صحنه، درصدد گسترش نفوذ در عرصه سیاسی کشور است.

همزمان با افزایش محبوبیت این حزب، ضدیت با آن نیز شدت گرفته و تظاهرات متعددی علیه آن برگزار می شود.

حزب لیگ شمال که پایگاه آن در شمال ایتالیا است، سیاستی ضد اروپایی و ضد مهاجرت دارد و خواستار خروج ایتالیا از اتحادیه اروپا و حوزه مالی یورو است.

مطالب مرتبط