پرنده بی باک در مقابل دو ببر قرار گرفت

پرنده بی باک در مقابل دو ببر قرار گرفت

درنای کاکل قرمز در محوطه ببرها در پارک فویانگ در شهرستان هانگشوی چین در برابر دو ببر قرار گرفت اما خود را از آب و تاب نینداخت. او با نگه داشتن آرام خود، با دو ببر غول پیکر رو در رو و پیروز شد.

درنای کاکل قرمز در محوطه ببرها در پارک فویانگ در شهرستان هانگشوی چین در برابر دو ببر قرار گرفت اما خود را از آب و تاب نینداخت. او با نگه داشتن آرام خود، با دو ببر غول پیکر رو در رو و پیروز شد.

تازه‌ترین ویدیو