سیاست های جدید آلمانی برای بررسی پناهندگی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سیاست های جدید آلمانی برای بررسی پناهندگی

خبر کوتاه

وزیر کشور آلمان از استخدام دو هزار نفر برای بررسی سریعتر پرونده متقاضیان پناهدندگی خبر داد.

در سال 2015 بیش از چهارصد هزار نفر از آلمان تقاضای پناهندگی کرده اند. این رقم دو برابر سال گذشته است.