حزب یوکیپ و چالش انتخابات عمومی بریتانیا

حزب یوکیپ و چالش انتخابات عمومی بریتانیا
نگارش از Euronews

گزارش تحلیلی حزب استقلال پادشاهی بریتانیا(UKIP)، مخالف اتحادیه اروپا، خود را برای انتخابات عمومی بریتانیا در روز ۷ ماه مه سال جاری آماده می کند

گزارش تحلیلی

حزب استقلال پادشاهی بریتانیا(UKIP)، مخالف اتحادیه اروپا، خود را برای انتخابات عمومی بریتانیا در روز ۷ ماه مه سال جاری آماده می کند. نایجل فاراژ، رهبر کنونی این حزب که مخالف سیاستهای مهاجرت در بریتانیاست رقابتی سخت در پیش دارد. با این حال این رهبر ۵۱ ساله توانسته در دو دوره رهبری خود، این حزب را بدل به یکی از بختهای عرصه قدرت سیاسی بریتانیا سازد.

او در یکی از میتینگهای انتخاباتی خود چنین گفت: «ما تنها حزبی هستیم که خواهان معامله تجاری با اروپا هستیم. خواهان روابط دوستانه ای با همسایگان اروپایی خود هستیم. با این حال سرسختانه به دنبال ساز و کار انتخاباتی هستیم که بریتانیا را از سیاستهای اتحادیه اروپا مستقل می سازد.»

پیروزی در انتخابات پارلمانی اروپا در سال ۲۰۱۴ همراه با شعارهای تبلیغاتی ناهمساز با سیاستهای اتحادیه اروپا نخستین پیروزی چشمگیر برای این حزب به شمار آمد، پیروزیی که در نظر رهبران حزب، قدرت بر هم زدن معادلات در صحنه سیاست بریتانیا را داشت.

آقای فاراژدر یکی از نخستین سخنرانیهایش پس از پیروزی این حزب در انتخابات پارلمان اروپا گفته بود: «این یک زمین لرزه در سیاست بریتانیاست. این یک نتیجه چشمگیر است و به گمانم، نتیجه سهمگینی برای دیگر رهبران دیگر حزبها خواهد داشت.»

ولی خوش درخشیدن این حزب دیری نپایید. اتحاد با جنبش پنج ستاره متعلق به بپه گریلو تضادهای درون گروهی حزب اخیر را آشکار کرد. حزب پنج ستاره چهار ماه بعدتر دچار انشعاب درون حزبی شد.

بر اساس نظر سنجی ها، بیش از بیست درصد رای دهندگان این حزب در انتخابات پارلمان اروپا، همچنان به این حزب رای دوباره خواهند داد. با این حال، حزب یوکیپ در انتخابات یک مرحله ای روز هفتم مه بدشواری خواهد توانست اکثریت آرا را کسب کند. زیر این حزب، بر خلاف حزب راستگرای جبهه ملی فرانسه، در ناحیه های مختلف بریتانیا، از قدرت سیاسی برخوردار نیست.

مطالب مرتبط