نگاهی به هفت کلیشه رایج درباره انگلستان

نگاهی به هفت کلیشه رایج درباره انگلستان
نگارش از Euronews

بیست و سوم آوریل در انگلستان روز ملی سن جورج است. سن جورج که از او در متون اسلامی با نام جرجیس یاد شده، قدیسی است که زندگی اش روشن نیست و افسانه هایی

مطالب مرتبط