پزشکان: کمک خلبان آلمانی تحت درمان افسردگی بود

پزشکان: کمک خلبان آلمانی تحت درمان افسردگی بود
نگارش از Euronews

خبر کوتاه روزنامه های آلمان همچنان از تحت درمان بودن آندریاس لوبیتس، کمک خلبان شرکت جرمن وینگز می نویسند. پزشکان می گویند درمان افسردگی آقای لوبیتس

خبر کوتاه
روزنامه های آلمان همچنان از تحت درمان بودن آندریاس لوبیتس، کمک خلبان شرکت جرمن وینگز می نویسند. پزشکان می گویند درمان افسردگی آقای لوبیتس می باید ادامه می یافت، مسئولان لوفتهانزا می گویند پس از سقوط عمدی ایرباس در کوه های آلپ فرانسه، به افسردگی او پی برده اند.

مطالب مرتبط