نجات دریانوردان و ماهیگیران از خطر غرق شدن

نجات دریانوردان و ماهیگیران از خطر غرق شدن

نیروهای گارد ساحلی هندوستان هفده دریانورد یمنی را در اقیانوس هند از خطر مرگ نجات می دهند.

نیروهای گارد ساحلی هندوستان هفده دریانورد یمنی را در اقیانوس هند از خطر مرگ نجات می دهند.

تازه‌ترین ویدیو