گلف بازی در سیبری

گلف بازی در سیبری

امسال تیم چین هم به هفتاد تیم دیگر گلف بر روی یخ در بایکال سیبری پیوست.

امسال تیم چین هم به هفتاد تیم دیگر گلف بر روی یخ در بایکال سیبری پیوست.

در اینجا یخ جانشین چمن شده است.

تازه‌ترین ویدیو