هنگ کنگی ها به استقبال سال نو رفتند

هنگ کنگی ها به استقبال سال نو رفتند

مراسم سنتی استقبال از سال نوی چینی، شامگاه چهارشنبه با حضور هزاران تن در مرکز شهر هنگ کنگ برگزار شد. بر اساس گاهشمار چینی امسال سال بز یا گوسفند است و نوید دهنده سالی همراه با صلح و آرامش.

مراسم سنتی استقبال از سال نوی چینی، شامگاه چهارشنبه با حضور هزاران تن در مرکز شهر هنگ کنگ برگزار شد. بر اساس گاهشمار چینی امسال سال بز یا گوسفند است و نوید دهنده سالی همراه با صلح و آرامش.

تازه‌ترین ویدیو