لیتوانی به یورو پیوست

لیتوانی به یورو پیوست

لیتوانی از اول ژانویه سال جاری به منطقه پولی یورو پیوست و سال نو را با پول نو آغاز کرد. نوزدهمین عضو منظقه یورو با امید به فردایی با ثبات تر یک گام دیگر از مسکو دور و به اروپا نزدیکتر شد.

لیتوانی از اول ژانویه سال جاری به منطقه پولی یورو پیوست و سال نو را با پول نو آغاز کرد. نوزدهمین عضو منظقه یورو با امید به فردایی با ثبات تر یک گام دیگر از مسکو دور و به اروپا نزدیکتر شد.

تازه‌ترین ویدیو