نیمکتهایی که در فرانسه جنجال آفرین شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نیمکتهایی که در فرانسه جنجال آفرین شدند

قراردادن توریهای فلزی دور نیمکتهای شهری در آنگولم فرانسه جنجال آفرین شد.

شهردار راستگرای شهر آنگولم برای حفظ زیبایی شهر و دوری کارتن خوابها از مرکز شهر، دور نیمکتهای یک مرکز تجاری را به توریهای فلزی مجهز کرد و نه تنها چهره شهر زیبا نشد بلکه صدای بسیاری از فعالان حقوق بشر نیز را درآورد.

دو نوجوان با عبور از فنسها به داخل آن رفتند و به این ترتیب به شهردار اعتراض کردند. آنها گفتند که این توریها آنها را شوکه و شرمنده کرد و با ورود به آن خواستند تغییر در تصمیم شهردار بدهند.

شهردار جوان آنگولم عضو حزب راستگرای “او ام پ” است می گوید: “این تصمیم در همفکری با بوتیک داران و تاجران محلی عملی شده است و هر چند بطور موقت زندان دور نیمکتها برچیده شده است اما مبارزه علیه کارتن خوابهای شهر ادامه خواهد یافت.”

زاویه بونه فون می خواهد با قرار دادن سنگ پاره ها، ایده توری کشیدن دور نیمکتها را ادامه دهد که البته به گفته مخالفانش سوال اصلی اینست پس ایده نصب نیمکتهای شهری از ابتدا چه بوده که حالا باید روی آنها پاره سنگ گذاشت.