دو و سه سال زندان مجازات عاملان شکنجه و قتل پدر رئیس جمهوری شیلی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دو و سه سال زندان مجازات عاملان شکنجه و قتل پدر رئیس جمهوری شیلی

خبر کوتاه

دو افسر سابق شیلی به جرم شکنجه و قتل پدر رئیس جمهوری این کشور، یکی به دو و دیگری به سه سال زندان محکوم شدند.

ژنرال باشله پدر میشل باشله رئیس جمهوری شیلی در دوره دیکتاتوری آگوستو پینوشه به دلیل انتقاد از کودتا علیه رئیس جمهور سالواتور آلنده در زندان و تحت شکنجه بود.