اروپا در صدد ترمیم نقائص اقتصادی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اروپا در صدد ترمیم نقائص اقتصادی

سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، گزارش داده است که در حالیکه در سال جاری رشد اقتصادی آمریکا یک ممیز نه درصد و ژاپن در زحمت یک ممیز شش
درصد است، رشد اقتصادی منطقه یورو منهای شش دهم درصد خواهد بود.

روز چهارشنیه، کمیسیون اروپا در گزارش اقتصادی سالیانه خود، ضمن ارزیابی اقتصادهای اعضاء، به هریک بطور جداگانه، اما بویژه به فرانسه و اسپانیا جهت بهبود عملکردشان توصیه کرده است.

در این میان، بویژه به فرانسه اخطار شده که باید روند اصلاحاتش را تسریع کرده و دستمزدها را کاهش دهد.

کشورهای عضو منطقه یورو، در قسمتی مجزا قرار گرفته و فهرست توصیه های کمیسیون در مورد آنها متفاوت است. قرار است محتوای این گزارش در ماه آینده به تصویب شورای اروپا رسیده و از ماه بعد از آن بمورد اجرا درآید.

در این میان سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اعلام کرده است که اقتصاد اروپا از اقتصاد رو به بهبود آمریکا عقب خواهد ماند. این سازمان پیش بینی کرده است که منطقه یورو برای دومین سال متوالی، در رکود خواهد ماند. در میان عوامل این رکود، دست روی دست گذاشتن رهبران اقتصادی اروپا ذکر شده است.