نمایش هوایی بر فراز آسمان لندن

ویدیوها. هواپیماهای نیروهی هوایی بریتانیا پس از مراسم تاج‌گذاری چارلز سوم نمایش هوایی برگزار کردند

چندین هواپیمای نیروی هوایی پادشاهی بریتانیا پس از مراسم تاج‌گذاری چارلز سوم بر فراز آسمان لندن نمایش هوایی اجرا کردند. این هواپیماها با انتشار دودهای رنگی، سه رنگ پرچم بریتانیا را بر فراز آسمان لندن به نمایش گذاشتند.

چندین هواپیمای نیروی هوایی پادشاهی بریتانیا پس از مراسم تاج‌گذاری چارلز سوم بر فراز آسمان لندن نمایش هوایی اجرا کردند. این هواپیماها با انتشار دودهای رنگی، سه رنگ پرچم بریتانیا را بر فراز آسمان لندن به نمایش گذاشتند.

این نمایش هوایی زمانی اجرا شد که پادشاه بریتانیا، ملکه مادر و دیگر اعضای خانواده سلطنتی در بالکن کاخ باکینگهام حاضر شدند تا به ابراز احساسات جمعیتی که در آنجا تجمع کرده بودند، پاسخ دهند.

تازه‌ترین ویدیو